تابلو ویترای

دیوارکوب های زیبایی که با ویترای روی کاشی کار شده اند.کارها قابل شستشو بوده و پشت کارها گیره آویز دارد

دسته‌بندی