عود سوز گرد سرامیکی

عودسوز سرامیکی گرد، ‌نقاشی شده با دست بصورت زیرلعابی و بدون استفاده از قالب ساخته شده است. این عود سوز دارای تزییناتی با لعاب طلا میباشد.

ساخته شده در قطر 10 سانتیمتر

توجه کنید که بدلیل کوره ای بودن کارها نقوش با شستشو پاک نمیشوند

دسته‌بندی